محل تبلیغات شما

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی) با فرمت ورد در 145 صفحه آماده دانلود شده است.

چکیده

در تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه میان بینسرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارمندان، نمونه‌ای با 150 عضو از بین کارکنان سازمان بیمه‌ی تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی به روش تصادفی ساده انتخاب می‌شود شده است. با توجه به تأیید نتایج حاصل از آزمون تی مستقل فرضیه های تحقیق را تایید می کند. به عبارت دیگر، وجود رابطه‌ی معناداری بین ابعاد سرمایه اجتماعی (بعد ساختاری، بعد ارتباطی و بعد شناختی) »با میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی وجود دارد. براساس آزمون تی-مستقل، به شناسایی نوع و میزان این ارتباط با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری شده است.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانیبا استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختارینشان می دهد که براساس نتایج حاصل از این تحقیق، سرمایه اجتماعی بر میزان رضایتمندی شغلی و تعهد سازمانی تأثیر معنادار داشته و بعد ارتباطی با بیشترین بار عاملی متغیر سرمایهی اجتماعی را توصیف میکند. همچنین معیارهای نیکویی برازش مدل نشانگر کفایت سنجش نوع و میزان ارتباط بین متغیرهای تحقیق می‌باشد. همچنین، معیارهای برازش مدل وضعیت مطلوبی را نشان می دهد بنابراین، داده های گردآوری شده، مدل تحقیق را حمایت می کند.

کلید واژه: سرمایه‌ اجتماعی، تعهدسازمانی، رضایت شغلی، آزمون تی-مستقل، مدل‌سازی معادلات ساختاری.

فهرست مطالب بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی رضایت شغلی و تعهد سازمانی:

فصل اول: کلیات 1

1-1 مقدمه . 2
1-2 بیان مسئله . 3
1-3 ضرورت انجام تحقیق 6
1-4 سوال اصلی تحقیق 6
1-5 اهداف تحقیق 7
1-5-1 هدف اصلی تحقیق . 7
1-5-2 اهداف فرعی تحقیق . 7
1-5-3 هدف کاربردی 7
1-6 فرضیات تحقیق 8
1-7 جامعه و نمونه آماری 9
1-8 ابزارهای اندازهگیری 9
1-9 روش تحقیق . 9
1-10 روش گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات 9
1-11 قلمرو تحقیق 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 11

2-1 مقدمه . 12
2-2 رضایت شغلی . 13
2-2-1 عوامل رضایت شغلی 14
2-2-2 آثار و پیامدهای رضایت شغلی 18
2-2-3 نظریههای رضایت شغلی . 20
2-3 تعهد سازمانی 25
2-3-1 عوامل موثر بر تعهد سازمانی . 26
2-4 سرمایه اجتماعی . 29
2-4-1 تاریخچه سرمایه اجتماعی . 29
2-4-2 مفهوم سرمایه اجتماعی . 32
2-4-3 عوامل تشکیلدهنده سرمایه اجتماعی 33
2-4-4 ابعاد سرمایه اجتماعی 34
2-5 عملکرد سازمان 36
2-6 پیشینه تحقیق . 39

فصل سوم: روش تحقیق 45

3-1 مقدمه 46
3-2 نوع روش تحقیق 46
3-3 جامعه آماری و نمونهگیری . 47
3-4 ابزارهای اندازهگیری . 48
3-5 روایی و پایایی ابزار اندازهگیری 49
3-6 روش تحقیق . 49
3-6-1 آزمون پارامتری تی-مستقل . 50
3-6-1-1 آزمون فرض . 50
3-6-1-2 آمارهی آزمون 51
3-6-2 مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) . 51
3-6-2-1 مراحل مدلسازی معادلات ساختاری .55
3-7 طراحی اولیه دیاگرام مسیر 66
3-8 الگوی تجربی تحقیق- معادلات مربوطه 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها 71

4-1 مقدمه 72
4-2 نتایج توصیفی . 72
4-3 نتایج تحلیلی . 75
4-3-1 توزیع نمونهای متغیرها 75
4-3-2 تحلیل همبستگی و کفایت نمونهگیری . 75
4-3-3 آزمون تی-مستقل . 76
4-3-4 مدل معادلات ساختاری . 79
4-3-4-1 مدل اولیه . 79
4-3-4-2 مدل اندازهگیری X 80
4-3-4-3 مدل اندازهگیری Y. 80
4-3-4-4 مدل معادله ساختاری 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها91

5-1 مقدمه . 92
5-2 نتیجهگیری . 92
5-3 پیشنهادها . 94
5-4 محدودیت تحقیق . 95
منابع.96
پیوست الف: پرسشنامه . 103
پیوست ب: خروجی نرم افزار AMOS. 107

 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها

کلن نوین سیستم | نوین سیستم بزرگترین مرجع موسیقی آهنگهای الکترونیک هیپ هاپ و راک ıllıllı بازی دان ıllıllı جدیدترین مدل های لباس عروس بافتنیا وبسایت شخصی سپتیک تانک دانلود بازی کامپیوتر پاورپوینت زبان انگلیسی نهم