محل تبلیغات شما


پروژه مالی حسابداری با عنوان ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد در 170 صفحه

فهرست مطالب ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه : 4
2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش 5
1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی) 7
2-2-1 ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی) 7
3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش 8
4-1 . اهداف پژوهش 10
5-1 . فرضیه های پژوهش 11
1-5-1.فرضیه اول 11
2-5-1.فرضیه دوم 11
3-5-1. فرضیه سوم 11
6-1 . روش پژوهش 11
7-1. روش جمع آوری اطلاعات 12
8-1 . قلمرو پژوهش 12
9-1 .چهارچوب نظری پژوهش 12
10-1 . مدل تحلیلی پژوهش 13
11-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات 14

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی 17
1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی 17
2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی 20
1-2-1-2 .تئوری نمایندگی 21
2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات 23
3-2-1-2.تئوری ذینفعان 24
3-1-2.تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی 26
4-1-2. تئوری ذی نفعان دربرابر تئوری نمایندگی 26
5-1-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی 27
6-1-2. اهداف حاکمیت شرکتی 27
7-1-2. الگوهای حاکمیت شرکتی 28
1-7-1-2 . الگوی مبتنی بربازار 28
2-7-1-2. الگوی حاکمیت شرکت مبتنی برروابط 29
3-7-1-2 . الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار 29
4-7-1-2 . الگوی نوظهور 30
8- 1-2. سیستم های حاکمیت شرکتی 30
1-8-1-2. سیستم های درون سازمانی 31
2-8-1-2 . سیستم های برون سازمانی 32
9-1-2.مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 34

2-2.گفتار دوم : مدیریت سود 35

1-2-2. مفاهیم مدیریت سود 35
2-2-2. انگیزه های مدیریت سود: 36
1-2-2-2. قرارداد بین مدیران ومالکان: 36
2-2-2-2. قرارداد بین مدیران و بستانکاران: 36
3-2-2-2. انگیزه های ی 37
4-2-2-2. انگیزه های مالیاتی 37
5-2-2-2. تغییرات در مدیران ارشد اجرایی 38
6-2-2-2. انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی 38
7-2-2-2. کاستن از هزینه های معاملاتی 39
8-2-2-2. برآوردن انتظارات 39
3-2-2. مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد 39
4-2-2. الگوهای مدیریت سود 40
1-4-2-2. الگوی بدست آوردن آرامش: 40
2-4-2-2. الگوی حداکثرکردن سود 41
3-4-2-2. الگوی حداقل کردن سود 41
4-4-2-2. الگوی هموارسازی سود 42
5-2-2. اندازه گیری مدیریت سود 42

3-2. گفتار سوم : ساختار هیأت مدیره 45

1-3-2 . هیأت مدیره مطلوب 45
2-3-2.مسئولیت های هیأت مدیره 46
3-3-2 . ستاد هیأت مدیره 47
4-3-2. سازو کارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیأت مدیره 47
1-4-3-2. اعضای غیر موظف 47
2-4-3-2. کفایت مدیران 48
3-4-3-2. تعداد اعضای هیأت مدیره 48
5-3-2. تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره 49
6-3-2. تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 49
7-3-2. استقلال اعضای هیأت مدیره 49
8-3-2. جلسات هیأت مدیره 50

4-2 گفتار چهارم: ساختار مالکیت 50

1-4-2 . مالکیت پراکنده 50
2-4-2. مالکیت متمرکز 51
3-4-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن بارشد اقتصادی 52
4-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح شرکت 52
5-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح کشور 53

5-2. گفتار پنجم: سرمایه گذاران نهادی 54

1-5-2. نقش سرمایه گذاران نهادی 54
2-5-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی 55
3-5-2.سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت 56
4-5-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی 56

6-2. گفتار ششم: پیشینه پژوهش 57

1-6-2. پیشینه پژوهش برون کشور 57
2-6-2.پیشینه پژوهش درون کشور 59

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه : 67
2-3. جامعه آماری 67
3-3. محاسبه حجم نمونه وروش نمونه گیری 68
4-3. روش پژوهش 70
5-3. روش جمع آوری اطلاعات 71
6-3. متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها 71
1-6-3. متغیر های مستقل 71
2-6-3. متغیرهای وابسته 71
7-3.تابع آماره 74
1-7-3.آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS) 74
2-7-3. تحلیل رگرسیون 74
3-7-3. دیاگرام پراکنش 74
4-7-3. معادله خط 75
5-7-3. ضریب همبستگی پیرسون 75
6-7-3. آزمون دوربین واتسون 76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4-‏ مقدمه: 78
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 78
3-4. آزمون فرضیه ها 79
1-3-4. آزمون فرضیه اول 79
2-3-4. آزمون فرضیه دوم 85
3-3-4. آزمون فرضیه سوم 91

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 100
2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیات 100
1-2-5. نتیجه آزمون فرضیه اول 100
2-2-5. نتیجه آزمون فرضیه دوم 101
3-2-5. نتیجه آزمون فرضیه سوم 101
3-5. پیشنهادها 102
1-3-5. پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش 102
2-3-5. پیشنهاد برای پژوهش های آتی 103
4-5. محدودیت های پژوهش 103



مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها

تصویرگران جدیدترین های جهان تور از تبریز هتل الماس 2 مشهد دفتر خاطرات من گروه ساختمان و تاسیسات نصاب سقف شیبدار شیروانی شینگل بام تایل رایکا اردواز کد فراگیر - کد اتباع خارجی - 02188346884 «سینما» شن جادویی هپی سند Happy Sand اصل و با قیمت مناسب